جعبه ارزیابی ذرات پنسیلوانیا

طول ذرات علوفه به عنوان یک موضوع مهم در تغذیه نشخوارکنندگان به شمار می آید. سه جعبه جداکنندۀ ذرات پنسیلوانیا در شکل نشان داده شده است که از 4 طبقه تشکیل شده و قفسۀ پایینی فاقد سوراخ بوده و ذراتی که از سه طبقه بالا عبور می کنند را جمع آوری می نماید. سه نوع جعبه وجود دارد:

سیستم سه جعبه ای، سیستم 4 جعبه ای با جعبه سومی دارای منافذ 1100 میکرون است، یا سیستم 4 جعبه ای که دارای سوراخهای 4000 میکرونی است. توصیه های کاربردی هر سیستم در ادامه آمده است.

سیستم 3 یا 4 جعبه ای حاوی سوراخهایی هستند که بزرگترین آنها در جعبه های بالایی قرار دارند. نحوۀ کار با آنها به این صورت است که علوفه یا TMRباید در جعبۀ بالایی ریخته شود. 5 بار جداکننده را تکان داده و به اندازۀ یک چهارم دور بچرخانید. این کار را 8 بار تکرار کنید و سپس مواد باقیمانده بر روی هر الک و ته جعبه را وزن کنید. درصد ذرات با طولهای مختلف را می توان به صورت عددی مشخص نمود (بر اساس وزن تر).

توصیه شده است که حداقل 2 تا 8 درصد TMR در جعبه بالایی باقی بماند. به راهنمایی زیر توجه کنید.

فهرست
افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، ارتقا دانش فنی و جلب رضایت مشتری از اصلی ترین اهداف و ارکان این شرکت می باشد